Συναγερμός στο Μενίδι: Εντοπίστηκε πτώμα σε καταυλισμό!

0
(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Áóôõíïìéêïß åëÝã÷ïõí áõôïêßíçôá êáôÜ ôçí äéÜñêåéá åðé÷åéñÞóåéò ôçò ÃåíéêÞò ÁóôõíïìéêÞò Äéåýèõíóçò ÁôôéêÞò, ãéá ôçí ðñüëçøç êáé êáôáóôïëÞ ôçò åãêëçìáôéêüôçôáò, ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü ôéò ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôùí êáôáõëéóìþí óôá Áíù Ëéüóéá êáé óôï Æåöýñé ÁôôéêÞò, ÔåôÜñôç 28 Íïåìâñßïõ 2012 . ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÁÄÁ/STR

Σε συναγερμό βρίσκονται  οι αστυνομικές αρχές στο Μενίδι καθώς το πρωί της 18ης Οκτωβρίου εντοπίστηκε νεκρός ένας 38χρονος σε καταυλισμό Ρομά.

Συγκεκριμένα, η άψυχη σορός βρέθηκε στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο άνδρας είχε τραύματα και στα δύο πόδια του από μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας στην περιοχή.

Το θύμα ήταν πιθανότατα χρήστης ναρκωτικών.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here