Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

0


Καλείστε όπως προσέλθετε στην 6η Κατεπείγουσα (Ειδική) Συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Αχαρνών που θα πραγματοποιηθεί Δια Ζώσης, στις 29 Μαρτίου 2023, ημέραΤετάρτη και ώρα 20:00, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Συνεδριάσεων του ΔημοτικούΣυμβουλίου -2ος όροφος), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ133/τ.Α’/ 19-7-2018), την αρ. 375/39167/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-415) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112/τ.Α’) και το ΦΕΚ1954/τ.Β’/26-03-2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2023.
  Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
 2. Σύνταξη σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αχαρνών, οικονομικού
  έτους 2023.
  Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή. Η λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της συνεδρίασης έχει κατεπείγοντα
  χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.
  Στις 28-03-2023 υπεγράφη η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του ΑναπληρωτήΥπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα και του Δημάρχου Αχαρνών κ. ΣπυρίδωναΒρεττού, για την Ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού του έτους 2023 και είναι κατεπείγουσα η ανάγκη για την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2023.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here