Οικονομολόγο ως ειδικό σύμβουλο ζητά ο Δήμος

0


Ο Δήμος Αχαρνών προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα που άπτονται της
ειδικότητας ενός οικονομολόγου για το σχηματισμό στρατηγικών και μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών σχεδίων, την παρακολούθηση και επεξήγηση των χρηματικών ροών και την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βιογραφικό σημείωμα, Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχο ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, οικονομικής κατεύθυνσης, Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17), Αποδεικτικά εμπειρίας, Πτυχίο καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, Πιστοποιητικόγνώσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου), εντός 5 εργάσιμωνημερών, από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, στο Δημοτικό Κατάστημα και στις ιστοσελίδες του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και του Δήμου, ηλεκτρονικά στο e-mail του Δήμου:info@acharnes.gr ή αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Πρωτόκολλο του Δήμου.


Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία η κα ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΠΑΡΗ στο τηλέφωνο 213 20 72 485.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%93%CE%A5%CE%A9%CE%A88-%CE%94%CE%9F%CE%9A?inline=true

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here